لیست قیمت اجاره ماشین

رنگ : خاکستری

مدل: ۲۰۱۲

اجاره خودرو روزانه : ۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رنگ : سفید آبی

مدل: ۲۰۱۵

اجاره خودرو روزانه : ۸٫۵۰۰٫۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رنگ : قهوه ای

مدل: ۲۰۱۲- ۲۰۱۰

اجاره خودرو روزانه : ۴,۵۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : مشکی

مدل: ۲۰۰۹

اجاره خودرو روزانه : ۲,۳۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۱

اجاره خودرو روزانه : ۲,۳۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : آبی کاربنی

مدل: ۲۰۱۵

اجاره خودرو روزانه : ۲,۵۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۵

اجاره خودرو روزانه : ۲,۵۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۱

اجاره خودرو روزانه : ۲,۵۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : مشکی

مدل: ۲۰۱۵

اجاره خودرو روزانه : ۳,۵۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۲,۴۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۲,۳۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : آبی

مدل: ۲۰۱۶

اجاره خودرو روزانه : ۲,۳۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : مشکی مات (کربن)

مدل: ۲۰۰۸

اجاره خودرو روزانه : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۱

اجاره خودرو روزانه : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : مشکی

مدل: ۲۰۱۰

اجاره خودرو روزانه : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : مشکی

مدل: ۲۰۱۲

اجاره خودرو روزانه : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۷

اجاره خودرو روزانه : ۱,۲۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۶

اجاره خودرو روزانه : ۱,۲۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۵

اجاره خودرو روزانه : ۱,۲۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۸۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰۵

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۸۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۸۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۲

اجاره خودرو روزانه : ۸۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۲۰۱۴

اجاره خودرو روزانه : ۸۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۱۷,۵۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۸-۹۴

اجاره خودرو روزانه : ۳۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۷,۲۰۰,۰۰۰

رنگ : سفید

مدل: ۸-۹۴

اجاره خودرو روزانه : ۳۰۰,۰۰۰

اجاره خودرو ماهیانه : ۷,۲۰۰,۰۰۰